Φροντιστήριο Ορόσημο Αλεξανδρούπολη
Καλέστε μας: 25510 23523 & 26812

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2016-2017

ÔÑÉÊÁËÁ - ÐÁÍÅËËÇÍÉÅÓ ÅÎÅÔÁÓÅÉÓ Óôéãìéüôõðá áðï ôçí Ýíáñîç ôùí Ðáíåëëçíßùí åîåôÜóåùí óôï åîåôáóôéêü êÝíôñï ôïõ 3ïõ Ëõêåßïõ óôçí ðüëç ôùí ÔñéêÜëùí.(EUROKINISSI / ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Κυριακάτικων διαγωνισμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2016 – 2017. Πατήστε εδώ